Results 2021

FINAL YEAR PG RESULTS DEC.-2021

RASASHASTRA

1. Dr. Priyanka Patil - 346 -  69.2%

2. Dr. Megha GP - 324 - 64.8%

3. Dr. Sahana Shet - 318 -  63.6%

4. Dr. Prabhakar H K -  315 -  63%

5. Dr. Renuka D - 309 -  61.8%

6. Dr. Rohitkumar - 297- 59.4%

7. Dr. Shreeganesh - 290 - 58%

KAYACHIKITSA

  1. Dr Yadav Pooja - 70%
  2. Maithri GM - 69.8%
  3. Padmavathi Patil - 65.4%
  4. GanashreeSeregar-63.8%
  5. Durgappa Savantri- 59.6%
  6. Pavitra - 58.8%

SHALYATANTRA

  1. Bhagyashree 69.2%
  2. Nagesh 74.8%
  3. Sahana 65.6%
  4. Prajwala 61.5%

 

   

RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNATAKA        4th ' T ' Block, Jayanagar, Banglore-560 041                                                                                     .

     
CONSOLIDATED MARKS LEDGER FOR   RSBK3B - FINAL MD AYURVEDA [RS3] RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA OCTOBER-2020
 
 
     
 
 

THEORY MARKS

MAX

P1

P2

P3

P4

Gr

TH(IA)

MAX

SEC

PRACTICAL

MAX

SEC

Gr

PR(IA)

MAX

SEC

VIVA

MAX

SEC

T/P

Theory aggregate
MAX  MIN  SEC

Practical + Viva aggregate
MAX  MIN  SEC

MAX

 

SEC

REMARKS

Reg No:17AH176

NAME : DR.ANITHA SOMARAJAN

M.C. No : CA639407

                   

RASASHASTRA BHAISHAJYA KALPANA

400

59

58

61

61

     

60

52

     

40

37

P

400

200

239

100

50

89

500

P

328

PASS

 

Percentage : 65.60

Result : FIRST CLASS

               

500

 

328

 
 

In Words : Three Hundred Twenty-Eight

                   
                                                     

Reg No:17AH177

NAME : DR.BISHNUPRIYA SETHI

M.C. No : CA639408

                   

RASASHASTRA BHAISHAJYA KALPANA

400

55

50

51

61

     

60

54

     

40

38

P

400

200

217

100

50

92

500

P

309

PASS

 

Percentage : 61.80

Result : FIRST CLASS

               

500

 

309

 
 

In Words : Three Hundred Nine

                   
                                                     

Reg No:17AH178

NAME : DR.NANDITHA KAMATH

M.C. No : CA639409

                   

RASASHASTRA BHAISHAJYA KALPANA

400

64

64

76

65

     

60

56

     

40

38

P

400

200

269

100

50

94

500

P

363

PASS

 

Percentage : 72.60

Result : FIRST CLASS

               

500

 

363

 
 

In Words : Three Hundred Sixty-Three

                   
                                                     

Reg No:17AH179

NAME : DR.RADHAKRISHNA REDDY D

M.C. No : CA639410

                   

RASASHASTRA BHAISHAJYA KALPANA

400

70

59

76

63

     

60

56

     

40

38

P

400

200

268

100

50

94

500

P

362

PASS

 

Percentage : 72.40

Result : FIRST CLASS

               

500

 

362

 
 

In Words : Three Hundred Sixty-Two

                   
                                                     

Reg No:17AH180

NAME : DR.SUHASINI R D

M.C. No : CA639411

                   

RASASHASTRA BHAISHAJYA KALPANA

400

51

54

60

53

     

60

54

     

40

36

P

400

200

218

100

50

90

500

P

308

PASS

 

Percentage : 61.60

Result : FIRST CLASS

               

500

 

308

 
 

In Words : Three Hundred Eight

                   
                                                     

Reg No:17AH181

NAME : DR.SUREKHA

M.C. No : CA639412

                   

RASASHASTRA BHAISHAJYA KALPANA

400

51

68

55

61

     

60

54

     

40

36

P

400

200

235

100

50

90

500

P

325

PASS

 

Percentage : 65.00

Result : FIRST CLASS

               

500

 

325

 
 

In Words : Three Hundred Twenty-Five

                   
                                                     

Reg No:17AH182

NAME : DR.YASHASWINI A N

M.C. No : CA639413

                   

RASASHASTRA BHAISHAJYA KALPANA

400

56

55

55

55

     

60

54

     

40

36

P

400

200

221

100

50

90

500

P

311

PASS

 

Percentage : 62.20

Result : FIRST CLASS

               

500

 

311

 
 

In Words : Three Hundred Eleven

                   
                                                     
 
 
     

 

   

CONSOLIDATED MARKS LEDGER FOR   SHAL3A - FIRST M.S AYURVEDA[RS3](SHALYA SAMANYA) OCTOBER-2020

     

Date : 17/09/2021

   
 
 
     
 
 

THEORY MARKS

MAX

P1

P2

P3

P4

Gr

TH(IA)

MAX

SEC

PRACTICAL

MAX

SEC

Gr

PR(IA)

MAX

SEC

VIVA

MAX

SEC

T/P

Theory aggregate
MAX  MIN  SEC

Practical + Viva aggregate
MAX  MIN  SEC

MAX

 

SEC

REMARKS

Reg No:18AT178

NAME : DR.PRAJWALA AMDHIHAL

M.C. No : CA638935

                   

SHALYA SAMANYA

100

50

           

100

80

           

100

50

50

100

50

80

200

P

130

OCT-19                       

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

59

           

100

83

           

100

50

59

100

50

83

200

P

142

PASS

 

Percentage : 68.00

Result : PASS CLASS

               

400

 

272

 
 

In Words : Two Hundred Seventy-Two

                   
                                                     

Reg No:19AT181

NAME : DR.ANJU G DAS

M.C. No : CA638936

                   

SHALYA SAMANYA

100

62

           

100

95

           

100

50

62

100

50

95

200

P

157

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

56

           

100

93

           

100

50

56

100

50

93

200

P

149

PASS

 

Percentage : 76.50

Result : DISTINCTION

               

400

 

306

 
 

In Words : Three Hundred Six

                   
                                                     

Reg No:19AT182

NAME : DR.ANJUMPARVEEN

M.C. No : CA638937

                   

SHALYA SAMANYA

100

53

           

100

94

           

100

50

53

100

50

94

200

P

147

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

59

           

100

86

           

100

50

59

100

50

86

200

P

145

PASS

 

Percentage : 73.00

Result : FIRST CLASS

               

400

 

292

 
 

In Words : Two Hundred Ninety-Two

                   
                                                     

Reg No:19AT183

NAME : DR.P V VIJAYA GUPTHA

M.C. No : CA638938

                   

SHALYA SAMANYA

100

51

           

100

94

           

100

50

51

100

50

94

200

P

145

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

53

           

100

88

           

100

50

53

100

50

88

200

P

141

PASS

 

Percentage : 71.50

Result : FIRST CLASS

               

400

 

286

 
 

In Words : Two Hundred Eighty-Six

                   
                                                     

Reg No:19AT184

NAME : DR.TAMEEM ANSARI S

M.C. No :

                   

SHALYA SAMANYA

100

41

           

100

96

           

100

50

41

100

50

96

200

F

137

FAIL

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

44

           

100

87

           

100

50

44

100

50

87

200

F

131

FAIL

 

Percentage : 67.00

Result : FAIL

               

400

 

268

 
 

In Words : Two Hundred Sixty-Eight

                   
                                                     
 
 
     

 

   

CONSOLIDATED MARKS LEDGER FOR   PANC3A - FIRST M.D AYURVEDA[RS3](PANCHAKARMA) OCTOBER-2020

 
 Date : 17/09/2021      
       
 
 
     
 
 

THEORY MARKS

MAX

P1

P2

P3

P4

Gr

TH(IA)

MAX

SEC

PRACTICAL

MAX

SEC

Gr

PR(IA)

MAX

SEC

VIVA

MAX

SEC

T/P

Theory aggregate
MAX  MIN  SEC

Practical + Viva aggregate
MAX  MIN  SEC

MAX

 

SEC

REMARKS

Reg No:19AP176

NAME : DR.ABUZUBER

M.C. No : CA638768

                   

PANCHKARMA

100

49

     

1

   

100

89

           

100

50

50

100

50

89

200

P

139

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

53

           

100

94

           

100

50

53

100

50

94

200

P

147

PASS

 

Percentage : 71.50

Result : FIRST CLASS

               

400

 

286

 
 

In Words : Two Hundred Eighty-Six

                   
                                                     

Reg No:19AP177

NAME : DR.ANJANA S P

M.C. No : CA638769

                   

PANCHKARMA

100

53

           

100

89

           

100

50

53

100

50

89

200

P

142

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

55

           

100

90

           

100

50

55

100

50

90

200

P

145

PASS

 

Percentage : 71.75

Result : FIRST CLASS

               

400

 

287

 
 

In Words : Two Hundred Eighty-Seven

                   
                                                     

Reg No:19AP178

NAME : DR.ASHWINI BALBATTI

M.C. No : CA638770

                   

PANCHKARMA

100

57

           

100

89

           

100

50

57

100

50

89

200

P

146

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

52

           

100

90

           

100

50

52

100

50

90

200

P

142

PASS

 

Percentage : 72.00

Result : FIRST CLASS

               

400

 

288

 
 

In Words : Two Hundred Eighty-Eight

                   
                                                     

Reg No:19AP179

NAME : DR.BHARATI SANGAM

M.C. No : CA638771

                   

PANCHKARMA

100

55

           

100

87

           

100

50

55

100

50

87

200

P

142

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

53

           

100

82

           

100

50

53

100

50

82

200

P

135

PASS

 

Percentage : 69.25

Result : FIRST CLASS

               

400

 

277

 
 

In Words : Two Hundred Seventy-Seven

                   
                                                     

Reg No:19AP180

NAME : DR.PINKY C M

M.C. No : CA638772

                   

PANCHKARMA

100

55

           

100

92

           

100

50

55

100

50

92

200

P

147

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

59

           

100

89

           

100

50

59

100

50

89

200

P

148

PASS

 

Percentage : 73.75

Result : FIRST CLASS

               

400

 

295

 
 

In Words : Two Hundred Ninety-Five

                   
                                                     

Reg No:19AP181

NAME : DR.PRATIBHA PATIL

M.C. No : CA638773

                   

PANCHKARMA

100

56

           

100

93

           

100

50

56

100

50

93

200

P

149

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

59

           

100

95

           

100

50

59

100

50

95

200

P

154

PASS

 

Percentage : 75.75

Result : DISTINCTION

               

400

 

303

 
 

In Words : Three Hundred Three

                   
                                                     

Reg No:19AP182

NAME : DR.SUREKHA

M.C. No : CA638774

                   

PANCHKARMA

100

60

           

100

92

           

100

50

60

100

50

92

200

P

152

PASS

RESEARCH METHODOLOGY AND BIOSTATISTICS

100

60

           

100

94

           

100

50

60

100

50

94

200

P

154

PASS

 

Percentage : 76.50

Result : DISTINCTION

               

400

 

306

 
 

In Words : Three Hundred Six

                   
                                                     
 
 
     

 

   

CONSOLIDATED MARKS LEDGER FOR   BAMS5B - II PROFESSIONAL BAMS (RS5) FEBRUARY-2021

 
 
     
 
 

THEORY MARKS

MAX

P1

P2

P3

P4

Gr

TH(IA)

MAX

SEC

PRACTICAL

MAX

SEC

Gr

PR(IA)

MAX

SEC

VIVA

MAX

SEC

T/P

Theory + Viva %
MAX  MIN  SEC

Practical %
MAX  MIN  SEC

MAX

 

SEC

REMARKS

Reg No:18A2701

NAME : ABHISHEK B

M.C. No : CA743398

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

53

48

         

200

171

     

50

42

T

250

125

143

200

100

171

450

P

314

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

57

45

         

100

65

     

50

43

T

250

125

145

100

50

65

350

P

210

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

47

51

         

200

159

     

50

43

T

250

125

141

200

100

159

450

P

300

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

37

                     

50

47

T

150

75

84

     

150

P

84

PASS

 

Percentage : 64.86

Result : SECOND CLASS

               

1400

 

908

 
 

In Words : Nine Hundred Eight

                   
                                                     

Reg No:18A2702

NAME : ABHISHEK K M R

M.C. No : CA743399

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

69

69

         

200

180

     

50

46

T

250

125

184

200

100

180

450

P

364

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

57

64

         

100

70

     

50

44

T

250

125

165

100

50

70

350

P

235

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

49

66

         

200

160

     

50

42

T

250

125

157

200

100

160

450

P

317

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

55

                     

50

48

T

150

75

103

     

150

P

103

PASS

 

Percentage : 72.79

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1019

 
 

In Words : One Thousand Nineteen

                   
                                                     

Reg No:18A2703

NAME : AISHWARYA B

M.C. No : CA743400

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

40

51

         

200

172

     

50

44

T

250

125

135

200

100

172

450

P

307

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

48

37

         

100

70

     

50

44

T

250

125

129

100

50

70

350

P

199

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

45

54

         

200

168

     

50

43

T

250

125

142

200

100

168

450

P

310

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

25

     

1

             

50

49

T

150

75

75

     

150

P

75

PASS

 

Percentage : 63.64

Result : SECOND CLASS

               

1400

 

891

 
 

In Words : Eight Hundred Ninety-One

                   
                                                     

Reg No:18A2704

NAME : AKSHITA

M.C. No : CA743401

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

59

63

         

200

177

     

50

46

T

250

125

168

200

100

177

450

P

345

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

59

60

         

100

73

     

50

44

T

250

125

163

100

50

73

350

P

236

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

49

61

         

200

165

     

50

44

T

250

125

154

200

100

165

450

P

319

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

54

                     

50

48

T

150

75

102

     

150

P

102

PASS

 

Percentage : 71.57

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1002

 
 

In Words : One Thousand Two

                   
                                                     

Reg No:18A2705

NAME : AMBRESHWAR

M.C. No : CA743402

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

46

58

         

200

179

     

50

45

T

250

125

149

200

100

179

450

P

328

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

60

63

         

100

67

     

50

44

T

250

125

167

100

50

67

350

P

234

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

51

61

         

200

158

     

50

42

T

250

125

154

200

100

158

450

P

312

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

47

T

150

75

103

     

150

P

103

PASS

 

Percentage : 69.79

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

977

 
 

In Words : Nine Hundred Seventy-Seven

                   
                                                     

Reg No:18A2707

NAME : ARUN

M.C. No : CA743403

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

48

51

         

200

183

     

50

48

T

250

125

147

200

100

183

450

P

330

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

50

41

         

100

67

     

50

43

T

250

125

134

100

50

67

350

P

201

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

47

55

         

200

150

     

50

40

T

250

125

142

200

100

150

450

P

292

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

38

                     

50

48

T

150

75

86

     

150

P

86

PASS

 

Percentage : 64.93

Result : SECOND CLASS

               

1400

 

909

 
 

In Words : Nine Hundred Nine

                   
                                                     

Reg No:18A2708

NAME : ASHWINI

M.C. No : CA743404

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

63

47

         

200

179

     

50

44

T

250

125

154

200

100

179

450

P

333

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

64

52

         

100

68

     

50

42

T

250

125

158

100

50

68

350

P

226

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

50

67

         

200

168

     

50

43

T

250

125

160

200

100

168

450

P

328

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

45

                     

50

47

T

150

75

92

     

150

P

92

PASS

 

Percentage : 69.93

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

979

 
 

In Words : Nine Hundred Seventy-Nine

                   
                                                     

Reg No:18A2709

NAME : B DARSHINI

M.C. No :

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

46

36

         

200

170

     

50

44

T

250

125

126

200

100

170

450

P

296

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

39

40

         

100

64

     

50

42

T

250

125

121

100

50

64

350

F

185

FAIL

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

36

20

         

200

165

     

50

43

T

250

125

99

200

100

165

450

F

264

FAIL

CHARAKA SAMHITA

100

24

                     

50

48

T

150

75

72

     

150

F

72

FAIL

 

Percentage : 58.36

Result : FAIL

               

1400

 

817

 
 

In Words : Eight Hundred Seventeen

                   
                                                     

Reg No:18A2711

NAME : BHAGYALAXMI

M.C. No : CA743405

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

57

70

         

200

180

     

50

48

T

250

125

175

200

100

180

450

P

355

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

58

59

         

100

62

     

50

42

T

250

125

159

100

50

62

350

P

221

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

43

63

         

200

164

     

50

44

T

250

125

150

200

100

164

450

P

314

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

53

                     

50

49

T

150

75

102

     

150

P

102

PASS

 

Percentage : 70.86

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

992

 
 

In Words : Nine Hundred Ninety-Two

                   
                                                     

Reg No:18A2712

NAME : CHANNAYYA SWAMY

M.C. No : CA743406

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

64

59

         

200

180

     

50

45

T

250

125

168

200

100

180

450

P

348

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

48

55

         

100

67

     

50

43

T

250

125

146

100

50

67

350

P

213

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

47

55

         

200

160

     

50

43

T

250

125

145

200

100

160

450

P

305

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

57

                     

50

48

T

150

75

105

     

150

P

105

PASS

 

Percentage : 69.36

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

971

 
 

In Words : Nine Hundred Seventy-One

                   
                                                     

Reg No:18A2713

NAME : CHAYA

M.C. No :

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

40

43

         

200

170

     

50

41

T

250

125

124

200

100

170

450

F

294

FAIL

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

51

38

         

100

70

     

50

42

T

250

125

131

100

50

70

350

P

201

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

65

63

         

200

166

     

50

44

T

250

125

172

200

100

166

450

P

338

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

22

                     

50

47

T

150

75

69

     

150

F

69

FAIL

 

Percentage : 64.43

Result : FAIL

               

1400

 

902

 
 

In Words : Nine Hundred Two

                   
                                                     

Reg No:18A2714

NAME : D SUNIL

M.C. No : CA743407

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

53

47

         

200

177

     

50

46

T

250

125

146

200

100

177

450

P

323

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

41

50

         

100

63

     

50

42

T

250

125

133

100

50

63

350

P

196

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

49

39

         

200

160

     

50

41

T

250

125

129

200

100

160

450

P

289

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

42

                     

50

47

T

150

75

89

     

150

P

89

PASS

 

Percentage : 64.07

Result : SECOND CLASS

               

1400

 

897

 
 

In Words : Eight Hundred Ninety-Seven

                   
                                                     

Reg No:18A2715

NAME : DEEKSHA MARUTI PATGAR

M.C. No : CA743408

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

74

73

         

200

180

     

50

47

T

250

125

194

200

100

180

450

P

374

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

66

68

         

100

69

     

50

44

T

250

125

178

100

50

69

350

P

247

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

64

64

         

200

170

     

50

45

T

250

125

173

200

100

170

450

P

343

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

61

                     

50

47

T

150

75

108

     

150

P

108

PASS

 

Percentage : 76.57

Result : DISTINCTION

               

1400

 

1072

 
 

In Words : One Thousand Seventy-Two

                   
                                                     

Reg No:18A2717

NAME : GEETHA K M

M.C. No : CA743409

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

59

46

         

200

180

     

50

45

T

250

125

150

200

100

180

450

P

330

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

55

64

         

100

69

     

50

42

T

250

125

161

100

50

69

350

P

230

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

56

65

         

200

162

     

50

41

T

250

125

162

200

100

162

450

P

324

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

47

T

150

75

95

     

150

P

95

PASS

 

Percentage : 69.93

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

979

 
 

In Words : Nine Hundred Seventy-Nine

                   
                                                     

Reg No:18A2718

NAME : HEMALATHA E

M.C. No : CA743410

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

67

57

         

200

181

     

50

45

T

250

125

169

200

100

181

450

P

350

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

53

67

         

100

67

     

50

41

T

250

125

161

100

50

67

350

P

228

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

60

70

         

200

174

     

50

45

T

250

125

175

200

100

174

450

P

349

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

61

                     

50

48

T

150

75

109

     

150

P

109

PASS

 

Percentage : 74.00

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1036

 
 

In Words : One Thousand Thirty-Six

                   
                                                     

Reg No:18A2719

NAME : HUCHHAMMA H

M.C. No : CA743411

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

58

67

         

200

175

     

50

44

T

250

125

169

200

100

175

450

P

344

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

59

55

         

100

80

     

50

43

T

250

125

157

100

50

80

350

P

237

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

53

53

         

200

162

     

50

43

T

250

125

149

200

100

162

450

P

311

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

52

                     

50

47

T

150

75

99

     

150

P

99

PASS

 

Percentage : 70.79

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

991

 
 

In Words : Nine Hundred Ninety-One

                   
                                                     

Reg No:18A2720

NAME : JEEVITHA H

M.C. No : CA743412

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

53

45

         

200

176

     

50

44

T

250

125

142

200

100

176

450

P

318

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

63

56

         

100

72

     

50

43

T

250

125

162

100

50

72

350

P

234

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

34

65

         

200

162

     

50

42

T

250

125

141

200

100

162

450

P

303

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

54

                     

50

47

T

150

75

101

     

150

P

101

PASS

 

Percentage : 68.29

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

956

 
 

In Words : Nine Hundred Fifty-Six

                   
                                                     

Reg No:18A2721

NAME : KANAKANA GOUDA

M.C. No : CA743413

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

52

47

         

200

182

     

50

48

T

250

125

147

200

100

182

450

P

329

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

55

46

         

100

60

     

50

38

T

250

125

139

100

50

60

350

P

199

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

49

44

         

200

160

     

50

42

T

250

125

135

200

100

160

450

P

295

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

52

                     

50

47

T

150

75

99

     

150

P

99

PASS

 

Percentage : 65.86

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

922

 
 

In Words : Nine Hundred Twenty-Two

                   
                                                     

Reg No:18A2722

NAME : KRISHNAMURTHY

M.C. No :

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

14

11

         

200

160

     

50

40

T

250

125

65

200

100

160

450

F

225

FAIL

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

6

2

         

100

60

     

50

40

T

250

125

48

100

50

60

350

F

108

FAIL

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

17

6

         

200

140

     

50

40

T

250

125

63

200

100

140

450

F

203

FAIL

CHARAKA SAMHITA

100

5

                     

50

48

T

150

75

53

     

150

F

53

FAIL

 

Percentage : 42.07

Result : FAIL

               

1400

 

589

 
 

In Words : Five Hundred Eighty-Nine

                   
                                                     

Reg No:18A2723

NAME : LAXMAN KADAM

M.C. No : CA743414

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

68

57

         

200

180

     

50

47

T

250

125

172

200

100

180

450

P

352

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

44

46

         

100

68

     

50

44

T

250

125

134

100

50

68

350

P

202

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

52

53

         

200

165

     

50

44

T

250

125

149

200

100

165

450

P

314

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

39

                     

50

49

T

150

75

88

     

150

P

88

PASS

 

Percentage : 68.29

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

956

 
 

In Words : Nine Hundred Fifty-Six

                   
                                                     

Reg No:18A2724

NAME : MAHESHA Y

M.C. No : CA743415

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

75

49

         

200

175

     

50

45

T

250

125

169

200

100

175

450

P

344

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

71

72

         

100

70

     

50

44

T

250

125

187

100

50

70

350

P

257

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

59

67

         

200

166

     

50

45

T

250

125

171

200

100

166

450

P

337

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

61

                     

50

48

T

150

75

109

     

150

P

109

PASS

 

Percentage : 74.79

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1047

 
 

In Words : One Thousand Fourty-Seven

                   
                                                     

Reg No:18A2725

NAME : MANISHA

M.C. No : CA743416

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

55

62

         

200

180

     

50

48

T

250

125

165

200

100

180

450

P

345

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

44

64

         

100

71

     

50

44

T

250

125

152

100

50

71

350

P

223

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

72

63

         

200

162

     

50

41

T

250

125

176

200

100

162

450

P

338

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

48

T

150

75

104

     

150

P

104

PASS

 

Percentage : 72.14

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1010

 
 

In Words : One Thousand Ten

                   
                                                     

Reg No:18A2726

NAME : MANJUNATH Y C

M.C. No : CA743417

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

55

55

         

200

180

     

50

48

T

250

125

158

200

100

180

450

P

338

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

62

59

         

100

70

     

50

43

T

250

125

164

100

50

70

350

P

234

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

50

50

         

200

160

     

50

42

T

250

125

142

200

100

160

450

P

302

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

46

                     

50

49

T

150

75

95

     

150

P

95

PASS

 

Percentage : 69.21

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

969

 
 

In Words : Nine Hundred Sixty-Nine

                   
                                                     

Reg No:18A2727

NAME : MARUTI

M.C. No : CA743418

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

40

53

         

200

170

     

50

44

T

250

125

137

200

100

170

450

P

307

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

44

47

         

100

71

     

50

40

T

250

125

131

100

50

71

350

P

202

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

46

43

         

200

158

     

50

40

T

250

125

129

200

100

158

450

P

287

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

35

                     

50

47

T

150

75

82

     

150

P

82

PASS

 

Percentage : 62.71

Result : SECOND CLASS

               

1400

 

878

 
 

In Words : Eight Hundred Seventy-Eight

                   
                                                     

Reg No:18A2728

NAME : MOHAMMAD MUNEER

M.C. No :

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

40

25

         

200

170

     

50

43

T

250

125

108

200

100

170

450

F

278

FAIL

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

41

38

         

100

60

     

50

40

T

250

125

119

100

50

60

350

F

179

FAIL

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

35

43

         

200

158

     

50

40

T

250

125

118

200

100

158

450

F

276

FAIL

CHARAKA SAMHITA

100

23

                     

50

47

T

150

75

70

     

150

F

70

FAIL

 

Percentage : 57.36

Result : FAIL

               

1400

 

803

 
 

In Words : Eight Hundred Three

                   
                                                     

Reg No:18A2729

NAME : MOHAMMED ARSHAD

M.C. No : CA743419

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

69

55

         

200

180

     

50

48

T

250

125

172

200

100

180

450

P

352

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

63

57

         

100

73

     

50

44

T

250

125

164

100

50

73

350

P

237

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

49

63

         

200

162

     

50

42

T

250

125

154

200

100

162

450

P

316

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

57

                     

50

49

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 72.21

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1011

 
 

In Words : One Thousand Eleven

                   
                                                     

Reg No:18A2730

NAME : NAVEEN L S

M.C. No : CA743420

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

44

61

         

200

173

     

50

44

T

250

125

149

200

100

173

450

P

322

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

51

51

         

100

65

     

50

42

T

250

125

144

100

50

65

350

P

209

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

43

59

         

200

164

     

50

43

T

250

125

145

200

100

164

450

P

309

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

48

T

150

75

96

     

150

P

96

PASS

 

Percentage : 66.86

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

936

 
 

In Words : Nine Hundred Thirty-Six

                   
                                                     

Reg No:18A2731

NAME : NISARGA TATTI

M.C. No : CA743421

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

69

57

         

200

180

     

50

46

T

250

125

172

200

100

180

450

P

352

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

61

62

         

100

68

     

50

42

T

250

125

165

100

50

68

350

P

233

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

54

59

         

200

170

     

50

46

T

250

125

159

200

100

170

450

P

329

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

60

                     

50

47

T

150

75

107

     

150

P

107

PASS

 

Percentage : 72.93

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1021

 
 

In Words : One Thousand Twenty-One

                   
                                                     

Reg No:18A2732

NAME : NIVEDITA ANANDKUMAR ATHARGA

M.C. No : CA743422

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

66

52

         

200

170

     

50

44

T

250

125

162

200

100

170

450

P

332

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

51

53

         

100

71

     

50

45

T

250

125

149

100

50

71

350

P

220

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

37

55

         

200

172

     

50

46

T

250

125

138

200

100

172

450

P

310

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

60

                     

50

47

T

150

75

107

     

150

P

107

PASS

 

Percentage : 69.21

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

969

 
 

In Words : Nine Hundred Sixty-Nine

                   
                                                     

Reg No:18A2733

NAME : PASARGI BHUVANESHWARI

M.C. No : CA743423

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

58

67

         

200

183

     

50

48

T

250

125

173

200

100

183

450

P

356

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

51

58

         

100

76

     

50

45

T

250

125

154

100

50

76

350

P

230

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

64

66

         

200

178

     

50

48

T

250

125

178

200

100

178

450

P

356

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

57

                     

50

49

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 74.86

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1048

 
 

In Words : One Thousand Fourty-Eight

                   
                                                     

Reg No:18A2734

NAME : PAVITHRA V

M.C. No :

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

45

44

         

200

171

     

50

42

T

250

125

131

200

100

171

450

P

302

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

55

38

         

100

66

     

50

42

T

250

125

135

100

50

66

350

P

201

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

27

48

         

200

166

     

50

44

T

250

125

119

200

100

166

450

F

285

FAIL

CHARAKA SAMHITA

100

54

                     

50

48

T

150

75

102

     

150

P

102

PASS

 

Percentage : 63.57

Result : FAIL

               

1400

 

890

 
 

In Words : Eight Hundred Ninety

                   
                                                     

Reg No:18A2735

NAME : PAVITRA

M.C. No : CA743424

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

59

59

         

200

179

     

50

47

T

250

125

165

200

100

179

450

P

344

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

58

59

         

100

67

     

50

41

T

250

125

158

100

50

67

350

P

225

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

49

59

         

200

165

     

50

42

T

250

125

150

200

100

165

450

P

315

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

57

                     

50

47

T

150

75

104

     

150

P

104

PASS

 

Percentage : 70.57

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

988

 
 

In Words : Nine Hundred Eighty-Eight

                   
                                                     

Reg No:18A2736

NAME : PAVITRA

M.C. No : CA743425

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

55

45

         

200

179

     

50

44

T

250

125

144

200

100

179

450

P

323

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

50

50

         

100

62

     

50

42

T

250

125

142

100

50

62

350

P

204

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

68

54

         

200

164

     

50

43

T

250

125

165

200

100

164

450

P

329

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

64

                     

50

47

T

150

75

111

     

150

P

111

PASS

 

Percentage : 69.07

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

967

 
 

In Words : Nine Hundred Sixty-Seven

                   
                                                     

Reg No:18A2737

NAME : POOJA

M.C. No : CA743426

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

65

69

         

200

181

     

50

44

T

250

125

178

200

100

181

450

P

359

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

51

49

         

100

70

     

50

45

T

250

125

145

100

50

70

350

P

215

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

39

43

   

1

   

200

160

     

50

42

T

250

125

125

200

100

160

450

P

285

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

59

                     

50

47

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 68.93

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

965

 
 

In Words : Nine Hundred Sixty-Five

                   
                                                     

Reg No:18A2738

NAME : PREETI ANGADI

M.C. No : CA743427

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

57

47

         

200

180

     

50

46

T

250

125

150

200

100

180

450

P

330

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

55

56

         

100

65

     

50

42

T

250

125

153

100

50

65

350

P

218

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

32

55

         

200

161

     

50

42

T

250

125

129

200

100

161

450

P

290

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

38

                     

50

48

T

150

75

86

     

150

P

86

PASS

 

Percentage : 66.00

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

924

 
 

In Words : Nine Hundred Twenty-Four

                   
                                                     

Reg No:18A2739

NAME : PRIYANKA

M.C. No : CA743428

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

58

64

         

200

171

     

50

42

T

250

125

164

200

100

171

450

P

335

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

63

65

         

100

70

     

50

45

T

250

125

173

100

50

70

350

P

243

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

41

70

         

200

160

     

50

41

T

250

125

152

200

100

160

450

P

312

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

61

                     

50

47

T

150

75

108

     

150

P

108

PASS

 

Percentage : 71.29

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

998

 
 

In Words : Nine Hundred Ninety-Eight

                   
                                                     

Reg No:18A2740

NAME : R PRATHIKSHA

M.C. No : CA743429

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

43

46

         

200

180

     

50

45

T

250

125

134

200

100

180

450

P

314

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

52

25

   

5

   

100

67

     

50

43

T

250

125

125

100

50

67

350

P

192

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

59

47

         

200

162

     

50

43

T

250

125

149

200

100

162

450

P

311

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

50

                     

50

49

T

150

75

99

     

150

P

99

PASS

 

Percentage : 65.43

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

916

 
 

In Words : Nine Hundred Sixteen

                   
                                                     

Reg No:18A2741

NAME : RENUKA

M.C. No : CA743430

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

49

51

         

200

160

     

50

41

T

250

125

141

200

100

160

450

P

301

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

53

32

         

100

70

     

50

44

T

250

125

129

100

50

70

350

P

199

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

44

53

         

200

168

     

50

44

T

250

125

141

200

100

168

450

P

309

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

31

                     

50

48

T

150

75

79

     

150

P

79

PASS

 

Percentage : 63.43

Result : SECOND CLASS

               

1400

 

888

 
 

In Words : Eight Hundred Eighty-Eight

                   
                                                     

Reg No:18A2742

NAME : RIYAZ

M.C. No : CA743431

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

70

65

         

200

182

     

50

48

T

250

125

183

200

100

182

450

P

365

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

58

45

         

100

67

     

50

44

T

250

125

147

100

50

67

350

P

214

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

48

49

         

200

164

     

50

42

T

250

125

139

200

100

164

450

P

303

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

55

                     

50

48

T

150

75

103

     

150

P

103

PASS

 

Percentage : 70.36

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

985

 
 

In Words : Nine Hundred Eighty-Five

                   
                                                     

Reg No:18A2743

NAME : SALMA BEGUM

M.C. No : CA743432

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

47

33

   

4

   

200

170

     

50

41

T

250

125

125

200

100

170

450

P

295

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

55

56

         

100

60

     

50

40

T

250

125

151

100

50

60

350

P

211

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

56

50

         

200

160

     

50

43

T

250

125

149

200

100

160

450

P

309

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

48

T

150

75

104

     

150

P

104

PASS

 

Percentage : 65.64

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

919

 
 

In Words : Nine Hundred Nineteen

                   
                                                     

Reg No:18A2744

NAME : SANA SYED

M.C. No : CA743433

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

59

56

         

200

179

     

50

45

T

250

125

160

200

100

179

450

P

339

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

59

49

         

100

66

     

50

42

T

250

125

150

100

50

66

350

P

216

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

61

60

         

200

162

     

50

41

T

250

125

162

200

100

162

450

P

324

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

48

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 70.36

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

985

 
 

In Words : Nine Hundred Eighty-Five

                   
                                                     

Reg No:18A2745

NAME : SANTOSH

M.C. No : CA743434

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

45

48

         

200

174

     

50

44

T

250

125

137

200

100

174

450

P

311

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

51

51

         

100

65

     

50

40

T

250

125

142

100

50

65

350

P

207

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

48

59

         

200

172

     

50

45

T

250

125

152

200

100

172

450

P

324

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

38

                     

50

47

T

150

75

85

     

150

P

85

PASS

 

Percentage : 66.21

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

927

 
 

In Words : Nine Hundred Twenty-Seven

                   
                                                     

Reg No:18A2746

NAME : SHILPA

M.C. No : CA743435

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

51

47

         

200

180

     

50

46

T

250

125

144

200

100

180

450

P

324

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

41

49

         

100

70

     

50

43

T

250

125

133

100

50

70

350

P

203

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

39

55

         

200

164

     

50

42

T

250

125

136

200

100

164

450

P

300

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

46

                     

50

47

T

150

75

93

     

150

P

93

PASS

 

Percentage : 65.71

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

920

 
 

In Words : Nine Hundred Twenty

                   
                                                     

Reg No:18A2747

NAME : SHIVAKUMAR RAMAREDDY

M.C. No : CA743436

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

64

69

         

200

182

     

50

48

T

250

125

181

200

100

182

450

P

363

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

65

65

         

100

72

     

50

47

T

250

125

177

100

50

72

350

P

249

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

63

60

         

200

166

     

50

46

T

250

125

169

200

100

166

450

P

335

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

50

                     

50

48

T

150

75

98

     

150

P

98

PASS

 

Percentage : 74.64

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1045

 
 

In Words : One Thousand Fourty-Five

                   
                                                     

Reg No:18A2748

NAME : SHRADDHA

M.C. No : CA743437

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

54

50

         

200

170

     

50

41

T

250

125

145

200

100

170

450

P

315

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

64

61

         

100

67

     

50

43

T

250

125

168

100

50

67

350

P

235

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

35

60

         

200

164

     

50

44

T

250

125

139

200

100

164

450

P

303

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

48

T

150

75

96

     

150

P

96

PASS

 

Percentage : 67.79

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

949

 
 

In Words : Nine Hundred Fourty-Nine

                   
                                                     

Reg No:18A2749

NAME : SHRUTI

M.C. No : CA743438

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

50

53

         

200

170

     

50

40

T

250

125

143

200

100

170

450

P

313

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

47

48

         

100

66

     

50

42

T

250

125

137

100

50

66

350

P

203

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

43

52

         

200

168

     

50

45

T

250

125

140

200

100

168

450

P

308

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

39

                     

50

47

T

150

75

86

     

150

P

86

PASS

 

Percentage : 65.00

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

910

 
 

In Words : Nine Hundred Ten

                   
                                                     

Reg No:18A2750

NAME : SNEHAL

M.C. No : CA743439

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

58

53

         

200

171

     

50

46

T

250

125

157

200

100

171

450

P

328

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

51

49

         

100

74

     

50

47

T

250

125

147

100

50

74

350

P

221

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

47

58

         

200

162

     

50

45

T

250

125

150

200

100

162

450

P

312

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

53

                     

50

47

T

150

75

100

     

150

P

100

PASS

 

Percentage : 68.64

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

961

 
 

In Words : Nine Hundred Sixty-One

                   
                                                     

Reg No:18A2751

NAME : SOUMYA

M.C. No : CA743440

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

50

54

         

200

173

     

50

40

T

250

125

144

200

100

173

450

P

317

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

56

59

         

100

68

     

50

43

T

250

125

158

100

50

68

350

P

226

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

58

51

         

200

166

     

50

42

T

250

125

151

200

100

166

450

P

317

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

47

                     

50

47

T

150

75

94

     

150

P

94

PASS

 

Percentage : 68.14

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

954

 
 

In Words : Nine Hundred Fifty-Four

                   
                                                     

Reg No:18A2752

NAME : SRILAKSHMI B C

M.C. No : CA743441

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

46

54

         

200

175

     

50

45

T

250

125

145

200

100

175

450

P

320

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

44

63

         

100

67

     

50

42

T

250

125

149

100

50

67

350

P

216

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

40

57

         

200

168

     

50

48

T

250

125

145

200

100

168

450

P

313

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

55

                     

50

47

T

150

75

102

     

150

P

102

PASS

 

Percentage : 67.93

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

951

 
 

In Words : Nine Hundred Fifty-One

                   
                                                     

Reg No:18A2753

NAME : SRILAXMI

M.C. No : CA743442

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

65

53

         

200

179

     

50

47

T

250

125

165

200

100

179

450

P

344

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

65

49

         

100

70

     

50

44

T

250

125

158

100

50

70

350

P

228

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

67

47

         

200

170

     

50

46

T

250

125

160

200

100

170

450

P

330

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

64

                     

50

47

T

150

75

111

     

150

P

111

PASS

 

Percentage : 72.36

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

1013

 
 

In Words : One Thousand Thirteen

                   
                                                     

Reg No:18A2754

NAME : SUDHA R B

M.C. No : CA743443

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

64

44

         

200

170

     

50

44

T

250

125

152

200

100

170

450

P

322

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

60

58

         

100

66

     

50

41

T

250

125

159

100

50

66

350

P

225

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

56

61

         

200

175

     

50

46

T

250

125

163

200

100

175

450

P

338

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

64

                     

50

47

T

150

75

111

     

150

P

111

PASS

 

Percentage : 71.14

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

996

 
 

In Words : Nine Hundred Ninety-Six

                   
                                                     

Reg No:18A2755

NAME : SYEDA ASRA BATOOL

M.C. No : CA743444

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

65

59

         

200

181

     

50

45

T

250

125

169

200

100

181

450

P

350

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

60

53

         

100

68

     

50

44

T

250

125

157

100

50

68

350

P

225

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

41

54

         

200

175

     

50

47

T

250

125

142

200

100

175

450

P

317

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

37

                     

50

48

T

150

75

85

     

150

P

85

PASS

 

Percentage : 69.79

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

977

 
 

In Words : Nine Hundred Seventy-Seven

                   
                                                     

Reg No:18A2756

NAME : TEJAS K S

M.C. No : CA743445

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

54

51

         

200

161

     

50

43

T

250

125

148

200

100

161

450

P

309

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

49

51

         

100

68

     

50

43

T

250

125

143

100

50

68

350

P

211

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

57

55

         

200

160

     

50

46

T

250

125

158

200

100

160

450

P

318

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

43

                     

50

49

T

150

75

92

     

150

P

92

PASS

 

Percentage : 66.43

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

930

 
 

In Words : Nine Hundred Thirty

                   
                                                     

Reg No:18A2757

NAME : VENKATESH

M.C. No : CA743446

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

69

68

         

200

162

     

50

42

T

250

125

179

200

100

162

450

P

341

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

59

64

         

100

64

     

50

40

T

250

125

163

100

50

64

350

P

227

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

48

54

         

200

170

     

50

47

T

250

125

149

200

100

170

450

P

319

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

54

                     

50

49

T

150

75

103

     

150

P

103

PASS

 

Percentage : 70.71

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

990

 
 

In Words : Nine Hundred Ninety

                   
                                                     

Reg No:18A2758

NAME : VIDYASHREE

M.C. No : CA743447

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

72

66

         

200

180

     

50

46

T

250

125

184

200

100

180

450

P

364

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

71

65

         

100

72

     

50

46

T

250

125

182

100

50

72

350

P

254

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

59

55

         

200

172

     

50

47

T

250

125

161

200

100

172

450

P

333

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

52

                     

50

49

T

150

75

101

     

150

P

101

PASS

 

Percentage : 75.14

Result : DISTINCTION

               

1400

 

1052

 
 

In Words : One Thousand Fifty-Two

                   
                                                     

Reg No:18A2759

NAME : VIJAYALAKSHMI

M.C. No : CA743448

                   

DRAVYAGUNA VIGNYANA

200

54

46

         

200

165

     

50

44

T

250

125

144

200

100

165

450

P

309

PASS

ROGA VIGNANA EVAM VIKRITI VIGNANA

200

47

43

         

100

62

     

50

41

T

250

125

131

100

50

62

350

P

193

PASS

RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA

200

52

59

         

200

168

     

50

46

T

250

125

157

200

100

168

450

P

325

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

49

                     

50

47

T

150

75

96

     

150

P

96

PASS

 

Percentage : 65.93

Result : FIRST CLASS

               

1400

 

923

 
 

In Words : Nine Hundred Twenty-Three

                   
                                                     
                                                                                                     

 

 

 
   
     
 
   

CONSOLIDATED MARKS LEDGER FOR   BAMS5C - III PROFESSIONAL BAMS (RS5) FEBRUARY-2021                   

     

Date : 17/09/2021

   
 
 
 

THEORY MARKS

MAX

P1

P2

P3

P4

Gr

TH(IA)

MAX

SEC

PRACTICAL

MAX

SEC

Gr

PR(IA)

MAX

SEC

VIVA

MAX

SEC

T/P

Theory + Viva %
MAX  MIN  SEC

Practical %
MAX  MIN  SEC

MAX

 

SEC

REMARKS

Reg No:17A2701

NAME : AISHA R L

M.C. No : CA739890

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

55

           

50

46

     

25

24

T

125

63

79

50

25

46

175

P

125

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

55

47

         

100

70

     

50

48

T

250

125

150

100

50

70

350

P

220

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

54

55

         

100

87

     

50

46

T

250

125

155

100

50

87

350

P

242

PASS

BALA ROGA

100

63

           

50

44

     

25

23

T

125

63

86

50

25

44

175

P

130

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

53

                     

50

48

T

150

75

101

     

150

P

101

PASS

 

Percentage : 68.17

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

818

 
 

In Words : Eight Hundred Eighteen

                   
                                                     

Reg No:17A2702

NAME : AISHWARYA

M.C. No : CA739891

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

49

           

50

46

     

25

24

T

125

63

73

50

25

46

175

P

119

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

56

61

         

100

70

     

50

46

T

250

125

163

100

50

70

350

P

233

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

60

55

         

100

87

     

50

46

T

250

125

161

100

50

87

350

P

248

PASS

BALA ROGA

100

53

           

50

43

     

25

24

T

125

63

77

50

25

43

175

P

120

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

57

                     

50

48

T

150

75

105

     

150

P

105

PASS

 

Percentage : 68.75

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

825

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Five

                   
                                                     

Reg No:17A2703

NAME : AISHWARYA MALLASURE

M.C. No : CA739892

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

43

           

50

43

     

25

22

T

125

63

65

50

25

43

175

P

108

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

59

57

         

100

73

     

50

47

T

250

125

163

100

50

73

350

P

236

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

55

46

         

100

88

     

50

46

T

250

125

147

100

50

88

350

P

235

PASS

BALA ROGA

100

53

           

50

39

     

25

22

T

125

63

75

50

25

39

175

P

114

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

53

                     

50

47

T

150

75

100

     

150

P

100

PASS

 

Percentage : 66.08

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

793

 
 

In Words : Seven Hundred Ninety-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2704

NAME : AKSHATHA D

M.C. No : CA739893

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

43

           

50

44

     

25

24

T

125

63

67

50

25

44

175

P

111

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

41

49

         

100

68

     

50

46

T

250

125

136

100

50

68

350

P

204

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

54

64

         

100

88

     

50

47

T

250

125

165

100

50

88

350

P

253

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

45

     

25

24

T

125

63

79

50

25

45

175

P

124

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

47

T

150

75

105

     

150

P

105

PASS

 

Percentage : 66.42

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

797

 
 

In Words : Seven Hundred Ninety-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2705

NAME : AMATUL KHAIR KHUTIJA I S

M.C. No : CA739894

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

51

           

50

43

     

25

23

T

125

63

74

50

25

43

175

P

117

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

64

47

         

100

75

     

50

48

T

250

125

159

100

50

75

350

P

234

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

56

55

         

100

87

     

50

47

T

250

125

158

100

50

87

350

P

245

PASS

BALA ROGA

100

62

           

50

40

     

25

21

T

125

63

83

50

25

40

175

P

123

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

52

                     

50

48

T

150

75

100

     

150

P

100

PASS

 

Percentage : 68.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

819

 
 

In Words : Eight Hundred Nineteen

                   
                                                     

Reg No:17A2706

NAME : ANUSHA K

M.C. No : CA739895

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

55

           

50

45

     

25

23

T

125

63

78

50

25

45

175

P

123

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

52

61

         

100

71

     

50

47

T

250

125

160

100

50

71

350

P

231

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

55

61

         

100

88

     

50

46

T

250

125

162

100

50

88

350

P

250

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

42

     

25

22

T

125

63

77

50

25

42

175

P

119

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

48

T

150

75

104

     

150

P

104

PASS

 

Percentage : 68.92

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

827

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2707

NAME : ARPITA RAJAPOOTA

M.C. No : CA739896

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

53

           

50

45

     

25

23

T

125

63

76

50

25

45

175

P

121

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

53

56

         

100

72

     

50

48

T

250

125

157

100

50

72

350

P

229

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

68

48

         

100

88

     

50

47

T

250

125

163

100

50

88

350

P

251

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

42

     

25

24

T

125

63

79

50

25

42

175

P

121

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

73

                     

50

48

T

150

75

121

     

150

P

121

PASS

 

Percentage : 70.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

843

 
 

In Words : Eight Hundred Fourty-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2709

NAME : B ROHIT

M.C. No : CA739897

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

44

           

50

44

     

25

23

T

125

63

67

50

25

44

175

P

111

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

61

56

         

100

73

     

50

47

T

250

125

164

100

50

73

350

P

237

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

53

61

         

100

86

     

50

47

T

250

125

161

100

50

86

350

P

247

PASS

BALA ROGA

100

64

           

50

39

     

25

23

T

125

63

87

50

25

39

175

P

126

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

47

                     

50

47

T

150

75

94

     

150

P

94

PASS

 

Percentage : 67.92

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

815

 
 

In Words : Eight Hundred Fifteen

                   
                                                     

Reg No:17A2710

NAME : BASAVARAJ M HOOGAR

M.C. No : CA739898

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

40

           

50

46

     

25

24

T

125

63

64

50

25

46

175

P

110

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

39

43

         

100

70

     

50

46

T

250

125

128

100

50

70

350

P

198

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

46

48

         

100

89

     

50

46

T

250

125

140

100

50

89

350

P

229

PASS

BALA ROGA

100

57

           

50

38

     

25

23

T

125

63

80

50

25

38

175

P

118

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

59

                     

50

47

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 63.42

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

761

 
 

In Words : Seven Hundred Sixty-One

                   
                                                     

Reg No:17A2711

NAME : CHITHRA S

M.C. No : CA739899

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

57

           

50

46

     

25

24

T

125

63

81

50

25

46

175

P

127

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

70

78

         

100

80

     

50

49

T

250

125

197

100

50

80

350

P

277

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

69

57

         

100

89

     

50

48

T

250

125

174

100

50

89

350

P

263

PASS

BALA ROGA

100

65

           

50

46

     

25

24

T

125

63

89

50

25

46

175

P

135

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

52

                     

50

48

T

150

75

100

     

150

P

100

PASS

 

Percentage : 75.17

Result : DISTINCTION

               

1200

 

902

 
 

In Words : Nine Hundred Two

                   
                                                     

Reg No:17A2712

NAME : GALI CHETHAN

M.C. No : CA739900

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

47

           

50

46

     

25

24

T

125

63

71

50

25

46

175

P

117

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

58

50

         

100

70

     

50

46

T

250

125

154

100

50

70

350

P

224

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

59

58

         

100

88

     

50

47

T

250

125

164

100

50

88

350

P

252

PASS

BALA ROGA

100

56

           

50

40

     

25

23

T

125

63

79

50

25

40

175

P

119

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

49

T

150

75

107

     

150

P

107

PASS

 

Percentage : 68.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

819

 
 

In Words : Eight Hundred Nineteen

                   
                                                     

Reg No:17A2713

NAME : KARTHIK

M.C. No : CA739901

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

49

           

50

44

     

25

23

T

125

63

72

50

25

44

175

P

116

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

52

62

         

100

68

     

50

46

T

250

125

160

100

50

68

350

P

228

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

62

43

         

100

87

     

50

47

T

250

125

152

100

50

87

350

P

239

PASS

BALA ROGA

100

49

           

50

41

     

25

23

T

125

63

72

50

25

41

175

P

113

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

44

                     

50

47

T

150

75

91

     

150

P

91

PASS

 

Percentage : 65.58

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

787

 
 

In Words : Seven Hundred Eighty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2714

NAME : KIRAN MISKIN

M.C. No : CA739902

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

46

           

50

44

     

25

23

T

125

63

69

50

25

44

175

P

113

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

50

43

         

100

68

     

50

47

T

250

125

140

100

50

68

350

P

208

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

52

44

         

100

90

     

50

47

T

250

125

143

100

50

90

350

P

233

PASS

BALA ROGA

100

42

           

50

40

     

25

22

T

125

63

64

50

25

40

175

P

104

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

33

                     

50

47

T

150

75

80

     

150

P

80

PASS

 

Percentage : 61.50

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

738

 
 

In Words : Seven Hundred Thirty-Eight

                   
                                                     

Reg No:17A2715

NAME : MAHMADFAYAZ

M.C. No : CA739903

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

53

           

50

46

     

25

24

T

125

63

77

50

25

46

175

P

123

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

51

52

         

100

75

     

50

47

T

250

125

150

100

50

75

350

P

225

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

59

65

         

100

89

     

50

47

T

250

125

171

100

50

89

350

P

260

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

41

     

25

22

T

125

63

77

50

25

41

175

P

118

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

49

T

150

75

97

     

150

P

97

PASS

 

Percentage : 68.58

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

823

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2716

NAME : MULLAH ATEEQ-UR-REHMAN

M.C. No : CA739904

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

47

           

50

45

     

25

23

T

125

63

70

50

25

45

175

P

115

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

41

47

         

100

74

     

50

48

T

250

125

136

100

50

74

350

P

210

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

49

53

         

100

87

     

50

46

T

250

125

148

100

50

87

350

P

235

PASS

BALA ROGA

100

50

           

50

38

     

25

21

T

125

63

71

50

25

38

175

P

109

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

34

                     

50

47

T

150

75

81

     

150

P

81

PASS

 

Percentage : 62.50

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

750

 
 

In Words : Seven Hundred Fifty

                   
                                                     

Reg No:17A2717

NAME : PADMA DEVALA CHAVAN

M.C. No : CA739905

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

58

           

50

44

     

25

24

T

125

63

82

50

25

44

175

P

126

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

45

42

         

100

73

     

50

47

T

250

125

134

100

50

73

350

P

207

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

51

61

         

100

85

     

50

45

T

250

125

157

100

50

85

350

P

242

PASS

BALA ROGA

100

57

           

50

45

     

25

24

T

125

63

81

50

25

45

175

P

126

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

37

                     

50

48

T

150

75

85

     

150

P

85

PASS

 

Percentage : 65.50

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

786

 
 

In Words : Seven Hundred Eighty-Six

                   
                                                     

Reg No:17A2718

NAME : PAVAN KALYAN

M.C. No : CA739906

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

37

     

3

   

50

46

     

25

23

T

125

63

63

50

25

46

175

P

109

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

46

59

         

100

67

     

50

47

T

250

125

152

100

50

67

350

P

219

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

60

47

         

100

87

     

50

47

T

250

125

154

100

50

87

350

P

241

PASS

BALA ROGA

100

60

           

50

38

     

25

21

T

125

63

81

50

25

38

175

P

119

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

47

                     

50

47

T

150

75

94

     

150

P

94

PASS

 

Percentage : 65.17

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

782

 
 

In Words : Seven Hundred Eighty-Two

                   
                                                     

Reg No:17A2719

NAME : PREETI

M.C. No : CA739907

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

54

           

50

46

     

25

22

T

125

63

76

50

25

46

175

P

122

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

56

45

         

100

70

     

50

46

T

250

125

147

100

50

70

350

P

217

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

54

72

         

100

87

     

50

46

T

250

125

172

100

50

87

350

P

259

PASS

BALA ROGA

100

52

           

50

43

     

25

23

T

125

63

75

50

25

43

175

P

118

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

49

                     

50

48

T

150

75

97

     

150

P

97

PASS

 

Percentage : 67.75

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

813

 
 

In Words : Eight Hundred Thirteen

                   
                                                     

Reg No:17A2721

NAME : PRIYANKA

M.C. No : CA739908

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

44

           

50

44

     

25

23

T

125

63

67

50

25

44

175

P

111

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

48

56

         

100

72

     

50

47

T

250

125

151

100

50

72

350

P

223

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

70

62

         

100

87

     

50

47

T

250

125

179

100

50

87

350

P

266

PASS

BALA ROGA

100

71

           

50

45

     

25

23

T

125

63

94

50

25

45

175

P

139

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

48

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 70.42

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

845

 
 

In Words : Eight Hundred Fourty-Five

                   
                                                     

Reg No:17A2722

NAME : PRIYANKA N H

M.C. No : CA739909

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

63

           

50

46

     

25

24

T

125

63

87

50

25

46

175

P

133

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

53

73

         

100

72

     

50

46

T

250

125

172

100

50

72

350

P

244

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

65

70

         

100

87

     

50

47

T

250

125

182

100

50

87

350

P

269

PASS

BALA ROGA

100

63

           

50

47

     

25

24

T

125

63

87

50

25

47

175

P

134

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

60

                     

50

49

T

150

75

109

     

150

P

109

PASS

 

Percentage : 74.08

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

889

 
 

In Words : Eight Hundred Eighty-Nine

                   
                                                     

Reg No:17A2723

NAME : RAJESHA

M.C. No : CA739910

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

41

           

50

43

     

25

23

T

125

63

64

50

25

43

175

P

107

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

40

54

         

100

69

     

50

47

T

250

125

141

100

50

69

350

P

210

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

51

51

         

100

88

     

50

47

T

250

125

149

100

50

88

350

P

237

PASS

BALA ROGA

100

40

     

1

   

50

36

     

25

22

T

125

63

63

50

25

36

175

P

99

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

45

                     

50

47

T

150

75

92

     

150

P

92

PASS

 

Percentage : 62.08

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

745

 
 

In Words : Seven Hundred Fourty-Five

                   
                                                     

Reg No:17A2724

NAME : RAJESHREE

M.C. No : CA739911

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

61

           

50

45

     

25

24

T

125

63

85

50

25

45

175

P

130

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

54

65

         

100

67

     

50

46

T

250

125

165

100

50

67

350

P

232

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

57

67

         

100

87

     

50

47

T

250

125

171

100

50

87

350

P

258

PASS

BALA ROGA

100

58

           

50

41

     

25

23

T

125

63

81

50

25

41

175

P

122

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

63

                     

50

47

T

150

75

110

     

150

P

110

PASS

 

Percentage : 71.00

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

852

 
 

In Words : Eight Hundred Fifty-Two

                   
                                                     

Reg No:17A2725

NAME : SACHIN BUSARE

M.C. No :

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

45

           

50

43

     

25

24

T

125

63

69

50

25

43

175

P

112

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

31

35

         

100

74

     

50

48

T

250

125

114

100

50

74

350

F

188

FAIL

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

56

56

         

100

85

     

50

46

T

250

125

158

100

50

85

350

P

243

PASS

BALA ROGA

100

44

           

50

40

     

25

22

T

125

63

66

50

25

40

175

P

106

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

50

                     

50

48

T

150

75

98

     

150

P

98

PASS

 

Percentage : 62.25

Result : FAIL

               

1200

 

747

 
 

In Words : Seven Hundred Fourty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2726

NAME : SHASHIDHARGOUDA BUDAGOUDRA

M.C. No :

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

37

           

50

45

     

25

24

T

125

63

61

50

25

45

175

F

106

FAIL

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

32

33

         

100

67

     

50

47

T

250

125

112

100

50

67

350

F

179

FAIL

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

58

51

         

100

86

     

50

46

T

250

125

155

100

50

86

350

P

241

PASS

BALA ROGA

100

39

           

50

39

     

25

23

T

125

63

62

50

25

39

175

F

101

FAIL

CHARAKA SAMHITA

100

44

                     

50

48

T

150

75

92

     

150

P

92

PASS

 

Percentage : 59.92

Result : FAIL

               

1200

 

719

 
 

In Words : Seven Hundred Nineteen

                   
                                                     

Reg No:17A2727

NAME : SHILPA

M.C. No : CA739912

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

60

           

50

44

     

25

23

T

125

63

83

50

25

44

175

P

127

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

45

46

         

100

70

     

50

46

T

250

125

137

100

50

70

350

P

207

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

57

71

         

100

86

     

50

46

T

250

125

174

100

50

86

350

P

260

PASS

BALA ROGA

100

62

           

50

40

     

25

22

T

125

63

84

50

25

40

175

P

124

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

62

                     

50

47

T

150

75

109

     

150

P

109

PASS

 

Percentage : 68.92

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

827

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2728

NAME : SHIVAYOGI HANDRAL

M.C. No : CA739913

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

51

           

50

44

     

25

23

T

125

63

74

50

25

44

175

P

118

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

44

39

         

100

68

     

50

46

T

250

125

129

100

50

68

350

P

197

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

57

51

         

100

84

     

50

46

T

250

125

154

100

50

84

350

P

238

PASS

BALA ROGA

100

45

           

50

38

     

25

22

T

125

63

67

50

25

38

175

P

105

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

47

                     

50

47

T

150

75

94

     

150

P

94

PASS

 

Percentage : 62.67

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

752

 
 

In Words : Seven Hundred Fifty-Two

                   
                                                     

Reg No:17A2729

NAME : SHIVUKUMAR

M.C. No : CA739914

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

41

           

50

46

     

25

24

T

125

63

65

50

25

46

175

P

111

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

50

56

         

100

69

     

50

47

T

250

125

153

100

50

69

350

P

222

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

46

43

         

100

86

     

50

46

T

250

125

135

100

50

86

350

P

221

PASS

BALA ROGA

100

50

           

50

39

     

25

23

T

125

63

73

50

25

39

175

P

112

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

40

                     

50

47

T

150

75

87

     

150

P

87

PASS

 

Percentage : 62.75

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

753

 
 

In Words : Seven Hundred Fifty-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2730

NAME : SHOBHA DODDAMANI

M.C. No : CA739915

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

54

           

50

45

     

25

23

T

125

63

77

50

25

45

175

P

122

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

50

53

         

100

75

     

50

47

T

250

125

150

100

50

75

350

P

225

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

62

60

         

100

86

     

50

46

T

250

125

168

100

50

86

350

P

254

PASS

BALA ROGA

100

51

           

50

46

     

25

24

T

125

63

75

50

25

46

175

P

121

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

47

T

150

75

105

     

150

P

105

PASS

 

Percentage : 68.92

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

827

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2731

NAME : SHRUTHI HIREMATH

M.C. No : CA739916

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

39

           

50

46

     

25

24

T

125

63

63

50

25

46

175

P

109

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

44

46

         

100

70

     

50

46

T

250

125

136

100

50

70

350

P

206

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

48

53

         

100

86

     

50

47

T

250

125

148

100

50

86

350

P

234

PASS

BALA ROGA

100

65

           

50

37

     

25

22

T

125

63

87

50

25

37

175

P

124

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

48

T

150

75

96

     

150

P

96

PASS

 

Percentage : 64.08

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

769

 
 

In Words : Seven Hundred Sixty-Nine

                   
                                                     

Reg No:17A2732

NAME : SINDUJA

M.C. No : CA739917

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

52

           

50

46

     

25

23

T

125

63

75

50

25

46

175

P

121

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

52

60

         

100

72

     

50

46

T

250

125

158

100

50

72

350

P

230

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

51

65

         

100

86

     

50

46

T

250

125

162

100

50

86

350

P

248

PASS

BALA ROGA

100

68

           

50

45

     

25

23

T

125

63

91

50

25

45

175

P

136

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

48

T

150

75

96

     

150

P

96

PASS

 

Percentage : 69.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

831

 
 

In Words : Eight Hundred Thirty-One

                   
                                                     

Reg No:17A2733

NAME : SNEHA N

M.C. No : CA739918

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

51

           

50

46

     

25

24

T

125

63

75

50

25

46

175

P

121

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

46

51

         

100

75

     

50

48

T

250

125

145

100

50

75

350

P

220

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

62

74

         

100

86

     

50

46

T

250

125

182

100

50

86

350

P

268

PASS

BALA ROGA

100

69

           

50

45

     

25

22

T

125

63

91

50

25

45

175

P

136

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

67

                     

50

49

T

150

75

116

     

150

P

116

PASS

 

Percentage : 71.75

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

861

 
 

In Words : Eight Hundred Sixty-One

                   
                                                     

Reg No:17A2734

NAME : SOUMYA

M.C. No : CA739919

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

72

           

50

45

     

25

23

T

125

63

95

50

25

45

175

P

140

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

66

66

         

100

74

     

50

47

T

250

125

179

100

50

74

350

P

253

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

59

57

         

100

86

     

50

47

T

250

125

163

100

50

86

350

P

249

PASS

BALA ROGA

100

59

           

50

44

     

25

23

T

125

63

82

50

25

44

175

P

126

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

50

                     

50

48

T

150

75

98

     

150

P

98

PASS

 

Percentage : 72.17

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

866

 
 

In Words : Eight Hundred Sixty-Six

                   
                                                     

Reg No:17A2735

NAME : SUNILRADDY

M.C. No : CA739920

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

45

           

50

46

     

25

24

T

125

63

69

50

25

46

175

P

115

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

55

64

         

100

68

     

50

47

T

250

125

166

100

50

68

350

P

234

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

60

54

         

100

86

     

50

46

T

250

125

160

100

50

86

350

P

246

PASS

BALA ROGA

100

53

           

50

45

     

25

23

T

125

63

76

50

25

45

175

P

121

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

29

                     

50

48

T

150

75

77

     

150

P

77

PASS

 

Percentage : 66.08

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

793

 
 

In Words : Seven Hundred Ninety-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2736

NAME : THEERTHA RAJEEVAN

M.C. No : CA739921

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

58

           

50

45

     

25

24

T

125

63

82

50

25

45

175

P

127

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

58

65

         

100

70

     

50

48

T

250

125

171

100

50

70

350

P

241

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

56

57

         

100

87

     

50

47

T

250

125

160

100

50

87

350

P

247

PASS

BALA ROGA

100

56

           

50

43

     

25

23

T

125

63

79

50

25

43

175

P

122

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

47

T

150

75

103

     

150

P

103

PASS

 

Percentage : 70.00

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

840

 
 

In Words : Eight Hundred Fourty

                   
                                                     

Reg No:17A2737

NAME : UDAY

M.C. No : CA739922

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

65

           

50

46

     

25

24

T

125

63

89

50

25

46

175

P

135

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

47

59

         

100

76

     

50

48

T

250

125

154

100

50

76

350

P

230

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

55

54

         

100

87

     

50

47

T

250

125

156

100

50

87

350

P

243

PASS

BALA ROGA

100

50

           

50

38

     

25

22

T

125

63

72

50

25

38

175

P

110

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

53

                     

50

49

T

150

75

102

     

150

P

102

PASS

 

Percentage : 68.33

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

820

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty

                   
                                                     

Reg No:17A2738

NAME : VEERANAGOUDA

M.C. No : CA739923

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

44

           

50

46

     

25

24

T

125

63

68

50

25

46

175

P

114

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

59

58

         

100

72

     

50

48

T

250

125

165

100

50

72

350

P

237

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

55

64

         

100

86

     

50

46

T

250

125

165

100

50

86

350

P

251

PASS

BALA ROGA

100

48

           

50

37

     

25

22

T

125

63

70

50

25

37

175

P

107

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

49

                     

50

49

T

150

75

98

     

150

P

98

PASS

 

Percentage : 67.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

807

 
 

In Words : Eight Hundred Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2739

NAME : VIKRAMSINGH

M.C. No : CA739924

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

50

           

50

46

     

25

24

T

125

63

74

50

25

46

175

P

120

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

55

60

         

100

74

     

50

47

T

250

125

162

100

50

74

350

P

236

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

54

60

         

100

86

     

50

46

T

250

125

160

100

50

86

350

P

246

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

44

     

25

23

T

125

63

78

50

25

44

175

P

122

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

57

                     

50

49

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 69.17

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

830

 
 

In Words : Eight Hundred Thirty

                   
                                                     

Reg No:17A2740

NAME : ZUBER KHAN

M.C. No : CA739925

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

48

           

50

45

     

25

23

T

125

63

71

50

25

45

175

P

116

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

54

44

         

100

78

     

50

48

T

250

125

146

100

50

78

350

P

224

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

60

59

         

100

86

     

50

46

T

250

125

165

100

50

86

350

P

251

PASS

BALA ROGA

100

50

           

50

38

     

25

22

T

125

63

72

50

25

38

175

P

110

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

47

T

150

75

103

     

150

P

103

PASS

 

Percentage : 67.00

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

804

 
 

In Words : Eight Hundred Four

                   
                                                     
                                                                                                     
 
 
     

 

 

 

     
 
     
 
 

THEORY MARKS

MAX

P1

P2

P3

P4

Gr

TH(IA)

MAX

SEC

PRACTICAL

MAX

SEC

Gr

PR(IA)

MAX

SEC

VIVA

MAX

SEC

T/P

Theory + Viva %
MAX  MIN  SEC

Practical %
MAX  MIN  SEC

MAX

 

SEC

REMARKS

Reg No:17A2701

NAME : AISHA R L

M.C. No : CA739890

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

55

           

50

46

     

25

24

T

125

63

79

50

25

46

175

P

125

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

55

47

         

100

70

     

50

48

T

250

125

150

100

50

70

350

P

220

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

54

55

         

100

87

     

50

46

T

250

125

155

100

50

87

350

P

242

PASS

BALA ROGA

100

63

           

50

44

     

25

23

T

125

63

86

50

25

44

175

P

130

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

53

                     

50

48

T

150

75

101

     

150

P

101

PASS

 

Percentage : 68.17

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

818

 
 

In Words : Eight Hundred Eighteen

                   
                                                     

Reg No:17A2702

NAME : AISHWARYA

M.C. No : CA739891

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

49

           

50

46

     

25

24

T

125

63

73

50

25

46

175

P

119

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

56

61

         

100

70

     

50

46

T

250

125

163

100

50

70

350

P

233

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

60

55

         

100

87

     

50

46

T

250

125

161

100

50

87

350

P

248

PASS

BALA ROGA

100

53

           

50

43

     

25

24

T

125

63

77

50

25

43

175

P

120

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

57

                     

50

48

T

150

75

105

     

150

P

105

PASS

 

Percentage : 68.75

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

825

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Five

                   
                                                     

Reg No:17A2703

NAME : AISHWARYA MALLASURE

M.C. No : CA739892

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

43

           

50

43

     

25

22

T

125

63

65

50

25

43

175

P

108

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

59

57

         

100

73

     

50

47

T

250

125

163

100

50

73

350

P

236

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

55

46

         

100

88

     

50

46

T

250

125

147

100

50

88

350

P

235

PASS

BALA ROGA

100

53

           

50

39

     

25

22

T

125

63

75

50

25

39

175

P

114

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

53

                     

50

47

T

150

75

100

     

150

P

100

PASS

 

Percentage : 66.08

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

793

 
 

In Words : Seven Hundred Ninety-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2704

NAME : AKSHATHA D

M.C. No : CA739893

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

43

           

50

44

     

25

24

T

125

63

67

50

25

44

175

P

111

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

41

49

         

100

68

     

50

46

T

250

125

136

100

50

68

350

P

204

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

54

64

         

100

88

     

50

47

T

250

125

165

100

50

88

350

P

253

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

45

     

25

24

T

125

63

79

50

25

45

175

P

124

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

47

T

150

75

105

     

150

P

105

PASS

 

Percentage : 66.42

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

797

 
 

In Words : Seven Hundred Ninety-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2705

NAME : AMATUL KHAIR KHUTIJA I S

M.C. No : CA739894

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

51

           

50

43

     

25

23

T

125

63

74

50

25

43

175

P

117

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

64

47

         

100

75

     

50

48

T

250

125

159

100

50

75

350

P

234

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

56

55

         

100

87

     

50

47

T

250

125

158

100

50

87

350

P

245

PASS

BALA ROGA

100

62

           

50

40

     

25

21

T

125

63

83

50

25

40

175

P

123

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

52

                     

50

48

T

150

75

100

     

150

P

100

PASS

 

Percentage : 68.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

819

 
 

In Words : Eight Hundred Nineteen

                   
                                                     

Reg No:17A2706

NAME : ANUSHA K

M.C. No : CA739895

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

55

           

50

45

     

25

23

T

125

63

78

50

25

45

175

P

123

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

52

61

         

100

71

     

50

47

T

250

125

160

100

50

71

350

P

231

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

55

61

         

100

88

     

50

46

T

250

125

162

100

50

88

350

P

250

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

42

     

25

22

T

125

63

77

50

25

42

175

P

119

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

48

T

150

75

104

     

150

P

104

PASS

 

Percentage : 68.92

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

827

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2707

NAME : ARPITA RAJAPOOTA

M.C. No : CA739896

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

53

           

50

45

     

25

23

T

125

63

76

50

25

45

175

P

121

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

53

56

         

100

72

     

50

48

T

250

125

157

100

50

72

350

P

229

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

68

48

         

100

88

     

50

47

T

250

125

163

100

50

88

350

P

251

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

42

     

25

24

T

125

63

79

50

25

42

175

P

121

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

73

                     

50

48

T

150

75

121

     

150

P

121

PASS

 

Percentage : 70.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

843

 
 

In Words : Eight Hundred Fourty-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2709

NAME : B ROHIT

M.C. No : CA739897

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

44

           

50

44

     

25

23

T

125

63

67

50

25

44

175

P

111

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

61

56

         

100

73

     

50

47

T

250

125

164

100

50

73

350

P

237

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

53

61

         

100

86

     

50

47

T

250

125

161

100

50

86

350

P

247

PASS

BALA ROGA

100

64

           

50

39

     

25

23

T

125

63

87

50

25

39

175

P

126

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

47

                     

50

47

T

150

75

94

     

150

P

94

PASS

 

Percentage : 67.92

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

815

 
 

In Words : Eight Hundred Fifteen

                   
                                                     

Reg No:17A2710

NAME : BASAVARAJ M HOOGAR

M.C. No : CA739898

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

40

           

50

46

     

25

24

T

125

63

64

50

25

46

175

P

110

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

39

43

         

100

70

     

50

46

T

250

125

128

100

50

70

350

P

198

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

46

48

         

100

89

     

50

46

T

250

125

140

100

50

89

350

P

229

PASS

BALA ROGA

100

57

           

50

38

     

25

23

T

125

63

80

50

25

38

175

P

118

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

59

                     

50

47

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 63.42

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

761

 
 

In Words : Seven Hundred Sixty-One

                   
                                                     

Reg No:17A2711

NAME : CHITHRA S

M.C. No : CA739899

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

57

           

50

46

     

25

24

T

125

63

81

50

25

46

175

P

127

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

70

78

         

100

80

     

50

49

T

250

125

197

100

50

80

350

P

277

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

69

57

         

100

89

     

50

48

T

250

125

174

100

50

89

350

P

263

PASS

BALA ROGA

100

65

           

50

46

     

25

24

T

125

63

89

50

25

46

175

P

135

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

52

                     

50

48

T

150

75

100

     

150

P

100

PASS

 

Percentage : 75.17

Result : DISTINCTION

               

1200

 

902

 
 

In Words : Nine Hundred Two

                   
                                                     

Reg No:17A2712

NAME : GALI CHETHAN

M.C. No : CA739900

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

47

           

50

46

     

25

24

T

125

63

71

50

25

46

175

P

117

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

58

50

         

100

70

     

50

46

T

250

125

154

100

50

70

350

P

224

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

59

58

         

100

88

     

50

47

T

250

125

164

100

50

88

350

P

252

PASS

BALA ROGA

100

56

           

50

40

     

25

23

T

125

63

79

50

25

40

175

P

119

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

49

T

150

75

107

     

150

P

107

PASS

 

Percentage : 68.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

819

 
 

In Words : Eight Hundred Nineteen

                   
                                                     

Reg No:17A2713

NAME : KARTHIK

M.C. No : CA739901

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

49

           

50

44

     

25

23

T

125

63

72

50

25

44

175

P

116

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

52

62

         

100

68

     

50

46

T

250

125

160

100

50

68

350

P

228

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

62

43

         

100

87

     

50

47

T

250

125

152

100

50

87

350

P

239

PASS

BALA ROGA

100

49

           

50

41

     

25

23

T

125

63

72

50

25

41

175

P

113

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

44

                     

50

47

T

150

75

91

     

150

P

91

PASS

 

Percentage : 65.58

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

787

 
 

In Words : Seven Hundred Eighty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2714

NAME : KIRAN MISKIN

M.C. No : CA739902

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

46

           

50

44

     

25

23

T

125

63

69

50

25

44

175

P

113

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

50

43

         

100

68

     

50

47

T

250

125

140

100

50

68

350

P

208

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

52

44

         

100

90

     

50

47

T

250

125

143

100

50

90

350

P

233

PASS

BALA ROGA

100

42

           

50

40

     

25

22

T

125

63

64

50

25

40

175

P

104

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

33

                     

50

47

T

150

75

80

     

150

P

80

PASS

 

Percentage : 61.50

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

738

 
 

In Words : Seven Hundred Thirty-Eight

                   
                                                     

Reg No:17A2715

NAME : MAHMADFAYAZ

M.C. No : CA739903

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

53

           

50

46

     

25

24

T

125

63

77

50

25

46

175

P

123

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

51

52

         

100

75

     

50

47

T

250

125

150

100

50

75

350

P

225

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

59

65

         

100

89

     

50

47

T

250

125

171

100

50

89

350

P

260

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

41

     

25

22

T

125

63

77

50

25

41

175

P

118

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

49

T

150

75

97

     

150

P

97

PASS

 

Percentage : 68.58

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

823

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2716

NAME : MULLAH ATEEQ-UR-REHMAN

M.C. No : CA739904

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

47

           

50

45

     

25

23

T

125

63

70

50

25

45

175

P

115

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

41

47

         

100

74

     

50

48

T

250

125

136

100

50

74

350

P

210

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

49

53

         

100

87

     

50

46

T

250

125

148

100

50

87

350

P

235

PASS

BALA ROGA

100

50

           

50

38

     

25

21

T

125

63

71

50

25

38

175

P

109

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

34

                     

50

47

T

150

75

81

     

150

P

81

PASS

 

Percentage : 62.50

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

750

 
 

In Words : Seven Hundred Fifty

                   
                                                     

Reg No:17A2717

NAME : PADMA DEVALA CHAVAN

M.C. No : CA739905

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

58

           

50

44

     

25

24

T

125

63

82

50

25

44

175

P

126

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

45

42

         

100

73

     

50

47

T

250

125

134

100

50

73

350

P

207

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

51

61

         

100

85

     

50

45

T

250

125

157

100

50

85

350

P

242

PASS

BALA ROGA

100

57

           

50

45

     

25

24

T

125

63

81

50

25

45

175

P

126

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

37

                     

50

48

T

150

75

85

     

150

P

85

PASS

 

Percentage : 65.50

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

786

 
 

In Words : Seven Hundred Eighty-Six

                   
                                                     

Reg No:17A2718

NAME : PAVAN KALYAN

M.C. No : CA739906

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

37

     

3

   

50

46

     

25

23

T

125

63

63

50

25

46

175

P

109

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

46

59

         

100

67

     

50

47

T

250

125

152

100

50

67

350

P

219

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

60

47

         

100

87

     

50

47

T

250

125

154

100

50

87

350

P

241

PASS

BALA ROGA

100

60

           

50

38

     

25

21

T

125

63

81

50

25

38

175

P

119

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

47

                     

50

47

T

150

75

94

     

150

P

94

PASS

 

Percentage : 65.17

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

782

 
 

In Words : Seven Hundred Eighty-Two

                   
                                                     

Reg No:17A2719

NAME : PREETI

M.C. No : CA739907

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

54

           

50

46

     

25

22

T

125

63

76

50

25

46

175

P

122

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

56

45

         

100

70

     

50

46

T

250

125

147

100

50

70

350

P

217

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

54

72

         

100

87

     

50

46

T

250

125

172

100

50

87

350

P

259

PASS

BALA ROGA

100

52

           

50

43

     

25

23

T

125

63

75

50

25

43

175

P

118

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

49

                     

50

48

T

150

75

97

     

150

P

97

PASS

 

Percentage : 67.75

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

813

 
 

In Words : Eight Hundred Thirteen

                   
                                                     

Reg No:17A2721

NAME : PRIYANKA

M.C. No : CA739908

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

44

           

50

44

     

25

23

T

125

63

67

50

25

44

175

P

111

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

48

56

         

100

72

     

50

47

T

250

125

151

100

50

72

350

P

223

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

70

62

         

100

87

     

50

47

T

250

125

179

100

50

87

350

P

266

PASS

BALA ROGA

100

71

           

50

45

     

25

23

T

125

63

94

50

25

45

175

P

139

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

48

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 70.42

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

845

 
 

In Words : Eight Hundred Fourty-Five

                   
                                                     

Reg No:17A2722

NAME : PRIYANKA N H

M.C. No : CA739909

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

63

           

50

46

     

25

24

T

125

63

87

50

25

46

175

P

133

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

53

73

         

100

72

     

50

46

T

250

125

172

100

50

72

350

P

244

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

65

70

         

100

87

     

50

47

T

250

125

182

100

50

87

350

P

269

PASS

BALA ROGA

100

63

           

50

47

     

25

24

T

125

63

87

50

25

47

175

P

134

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

60

                     

50

49

T

150

75

109

     

150

P

109

PASS

 

Percentage : 74.08

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

889

 
 

In Words : Eight Hundred Eighty-Nine

                   
                                                     

Reg No:17A2723

NAME : RAJESHA

M.C. No : CA739910

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

41

           

50

43

     

25

23

T

125

63

64

50

25

43

175

P

107

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

40

54

         

100

69

     

50

47

T

250

125

141

100

50

69

350

P

210

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

51

51

         

100

88

     

50

47

T

250

125

149

100

50

88

350

P

237

PASS

BALA ROGA

100

40

     

1

   

50

36

     

25

22

T

125

63

63

50

25

36

175

P

99

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

45

                     

50

47

T

150

75

92

     

150

P

92

PASS

 

Percentage : 62.08

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

745

 
 

In Words : Seven Hundred Fourty-Five

                   
                                                     

Reg No:17A2724

NAME : RAJESHREE

M.C. No : CA739911

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

61

           

50

45

     

25

24

T

125

63

85

50

25

45

175

P

130

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

54

65

         

100

67

     

50

46

T

250

125

165

100

50

67

350

P

232

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

57

67

         

100

87

     

50

47

T

250

125

171

100

50

87

350

P

258

PASS

BALA ROGA

100

58

           

50

41

     

25

23

T

125

63

81

50

25

41

175

P

122

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

63

                     

50

47

T

150

75

110

     

150

P

110

PASS

 

Percentage : 71.00

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

852

 
 

In Words : Eight Hundred Fifty-Two

                   
                                                     

Reg No:17A2725

NAME : SACHIN BUSARE

M.C. No :

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

45

           

50

43

     

25

24

T

125

63

69

50

25

43

175

P

112

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

31

35

         

100

74

     

50

48

T

250

125

114

100

50

74

350

F

188

FAIL

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

56

56

         

100

85

     

50

46

T

250

125

158

100

50

85

350

P

243

PASS

BALA ROGA

100

44

           

50

40

     

25

22

T

125

63

66

50

25

40

175

P

106

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

50

                     

50

48

T

150

75

98

     

150

P

98

PASS

 

Percentage : 62.25

Result : FAIL

               

1200

 

747

 
 

In Words : Seven Hundred Fourty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2726

NAME : SHASHIDHARGOUDA BUDAGOUDRA

M.C. No :

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

37

           

50

45

     

25

24

T

125

63

61

50

25

45

175

F

106

FAIL

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

32

33

         

100

67

     

50

47

T

250

125

112

100

50

67

350

F

179

FAIL

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

58

51

         

100

86

     

50

46

T

250

125

155

100

50

86

350

P

241

PASS

BALA ROGA

100

39

           

50

39

     

25

23

T

125

63

62

50

25

39

175

F

101

FAIL

CHARAKA SAMHITA

100

44

                     

50

48

T

150

75

92

     

150

P

92

PASS

 

Percentage : 59.92

Result : FAIL

               

1200

 

719

 
 

In Words : Seven Hundred Nineteen

                   
                                                     

Reg No:17A2727

NAME : SHILPA

M.C. No : CA739912

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

60

           

50

44

     

25

23

T

125

63

83

50

25

44

175

P

127

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

45

46

         

100

70

     

50

46

T

250

125

137

100

50

70

350

P

207

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

57

71

         

100

86

     

50

46

T

250

125

174

100

50

86

350

P

260

PASS

BALA ROGA

100

62

           

50

40

     

25

22

T

125

63

84

50

25

40

175

P

124

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

62

                     

50

47

T

150

75

109

     

150

P

109

PASS

 

Percentage : 68.92

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

827

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2728

NAME : SHIVAYOGI HANDRAL

M.C. No : CA739913

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

51

           

50

44

     

25

23

T

125

63

74

50

25

44

175

P

118

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

44

39

         

100

68

     

50

46

T

250

125

129

100

50

68

350

P

197

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

57

51

         

100

84

     

50

46

T

250

125

154

100

50

84

350

P

238

PASS

BALA ROGA

100

45

           

50

38

     

25

22

T

125

63

67

50

25

38

175

P

105

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

47

                     

50

47

T

150

75

94

     

150

P

94

PASS

 

Percentage : 62.67

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

752

 
 

In Words : Seven Hundred Fifty-Two

                   
                                                     

Reg No:17A2729

NAME : SHIVUKUMAR

M.C. No : CA739914

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

41

           

50

46

     

25

24

T

125

63

65

50

25

46

175

P

111

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

50

56

         

100

69

     

50

47

T

250

125

153

100

50

69

350

P

222

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

46

43

         

100

86

     

50

46

T

250

125

135

100

50

86

350

P

221

PASS

BALA ROGA

100

50

           

50

39

     

25

23

T

125

63

73

50

25

39

175

P

112

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

40

                     

50

47

T

150

75

87

     

150

P

87

PASS

 

Percentage : 62.75

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

753

 
 

In Words : Seven Hundred Fifty-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2730

NAME : SHOBHA DODDAMANI

M.C. No : CA739915

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

54

           

50

45

     

25

23

T

125

63

77

50

25

45

175

P

122

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

50

53

         

100

75

     

50

47

T

250

125

150

100

50

75

350

P

225

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

62

60

         

100

86

     

50

46

T

250

125

168

100

50

86

350

P

254

PASS

BALA ROGA

100

51

           

50

46

     

25

24

T

125

63

75

50

25

46

175

P

121

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

58

                     

50

47

T

150

75

105

     

150

P

105

PASS

 

Percentage : 68.92

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

827

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty-Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2731

NAME : SHRUTHI HIREMATH

M.C. No : CA739916

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

39

           

50

46

     

25

24

T

125

63

63

50

25

46

175

P

109

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

44

46

         

100

70

     

50

46

T

250

125

136

100

50

70

350

P

206

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

48

53

         

100

86

     

50

47

T

250

125

148

100

50

86

350

P

234

PASS

BALA ROGA

100

65

           

50

37

     

25

22

T

125

63

87

50

25

37

175

P

124

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

48

T

150

75

96

     

150

P

96

PASS

 

Percentage : 64.08

Result : SECOND CLASS

               

1200

 

769

 
 

In Words : Seven Hundred Sixty-Nine

                   
                                                     

Reg No:17A2732

NAME : SINDUJA

M.C. No : CA739917

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

52

           

50

46

     

25

23

T

125

63

75

50

25

46

175

P

121

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

52

60

         

100

72

     

50

46

T

250

125

158

100

50

72

350

P

230

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

51

65

         

100

86

     

50

46

T

250

125

162

100

50

86

350

P

248

PASS

BALA ROGA

100

68

           

50

45

     

25

23

T

125

63

91

50

25

45

175

P

136

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

48

                     

50

48

T

150

75

96

     

150

P

96

PASS

 

Percentage : 69.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

831

 
 

In Words : Eight Hundred Thirty-One

                   
                                                     

Reg No:17A2733

NAME : SNEHA N

M.C. No : CA739918

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

51

           

50

46

     

25

24

T

125

63

75

50

25

46

175

P

121

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

46

51

         

100

75

     

50

48

T

250

125

145

100

50

75

350

P

220

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

62

74

         

100

86

     

50

46

T

250

125

182

100

50

86

350

P

268

PASS

BALA ROGA

100

69

           

50

45

     

25

22

T

125

63

91

50

25

45

175

P

136

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

67

                     

50

49

T

150

75

116

     

150

P

116

PASS

 

Percentage : 71.75

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

861

 
 

In Words : Eight Hundred Sixty-One

                   
                                                     

Reg No:17A2734

NAME : SOUMYA

M.C. No : CA739919

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

72

           

50

45

     

25

23

T

125

63

95

50

25

45

175

P

140

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

66

66

         

100

74

     

50

47

T

250

125

179

100

50

74

350

P

253

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

59

57

         

100

86

     

50

47

T

250

125

163

100

50

86

350

P

249

PASS

BALA ROGA

100

59

           

50

44

     

25

23

T

125

63

82

50

25

44

175

P

126

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

50

                     

50

48

T

150

75

98

     

150

P

98

PASS

 

Percentage : 72.17

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

866

 
 

In Words : Eight Hundred Sixty-Six

                   
                                                     

Reg No:17A2735

NAME : SUNILRADDY

M.C. No : CA739920

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

45

           

50

46

     

25

24

T

125

63

69

50

25

46

175

P

115

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

55

64

         

100

68

     

50

47

T

250

125

166

100

50

68

350

P

234

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

60

54

         

100

86

     

50

46

T

250

125

160

100

50

86

350

P

246

PASS

BALA ROGA

100

53

           

50

45

     

25

23

T

125

63

76

50

25

45

175

P

121

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

29

                     

50

48

T

150

75

77

     

150

P

77

PASS

 

Percentage : 66.08

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

793

 
 

In Words : Seven Hundred Ninety-Three

                   
                                                     

Reg No:17A2736

NAME : THEERTHA RAJEEVAN

M.C. No : CA739921

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

58

           

50

45

     

25

24

T

125

63

82

50

25

45

175

P

127

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

58

65

         

100

70

     

50

48

T

250

125

171

100

50

70

350

P

241

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

56

57

         

100

87

     

50

47

T

250

125

160

100

50

87

350

P

247

PASS

BALA ROGA

100

56

           

50

43

     

25

23

T

125

63

79

50

25

43

175

P

122

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

47

T

150

75

103

     

150

P

103

PASS

 

Percentage : 70.00

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

840

 
 

In Words : Eight Hundred Fourty

                   
                                                     

Reg No:17A2737

NAME : UDAY

M.C. No : CA739922

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

65

           

50

46

     

25

24

T

125

63

89

50

25

46

175

P

135

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

47

59

         

100

76

     

50

48

T

250

125

154

100

50

76

350

P

230

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

55

54

         

100

87

     

50

47

T

250

125

156

100

50

87

350

P

243

PASS

BALA ROGA

100

50

           

50

38

     

25

22

T

125

63

72

50

25

38

175

P

110

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

53

                     

50

49

T

150

75

102

     

150

P

102

PASS

 

Percentage : 68.33

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

820

 
 

In Words : Eight Hundred Twenty

                   
                                                     

Reg No:17A2738

NAME : VEERANAGOUDA

M.C. No : CA739923

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

44

           

50

46

     

25

24

T

125

63

68

50

25

46

175

P

114

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

59

58

         

100

72

     

50

48

T

250

125

165

100

50

72

350

P

237

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

55

64

         

100

86

     

50

46

T

250

125

165

100

50

86

350

P

251

PASS

BALA ROGA

100

48

           

50

37

     

25

22

T

125

63

70

50

25

37

175

P

107

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

49

                     

50

49

T

150

75

98

     

150

P

98

PASS

 

Percentage : 67.25

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

807

 
 

In Words : Eight Hundred Seven

                   
                                                     

Reg No:17A2739

NAME : VIKRAMSINGH

M.C. No : CA739924

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

50

           

50

46

     

25

24

T

125

63

74

50

25

46

175

P

120

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

55

60

         

100

74

     

50

47

T

250

125

162

100

50

74

350

P

236

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

54

60

         

100

86

     

50

46

T

250

125

160

100

50

86

350

P

246

PASS

BALA ROGA

100

55

           

50

44

     

25

23

T

125

63

78

50

25

44

175

P

122

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

57

                     

50

49

T

150

75

106

     

150

P

106

PASS

 

Percentage : 69.17

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

830

 
 

In Words : Eight Hundred Thirty

                   
                                                     

Reg No:17A2740

NAME : ZUBER KHAN

M.C. No : CA739925

                   

AGADA TANTRA, VYAVAHARA AYURVEDA EVAM VIDHI VAIDYAKA

100

48

           

50

45

     

25

23

T

125

63

71

50

25

45

175

P

116

PASS

SWASTHAVRITTA AND YOGA

200

54

44

         

100

78

     

50

48

T

250

125

146

100

50

78

350

P

224

PASS

PRASUTI TANTRA AND STRIROGA

200

60

59

         

100

86

     

50

46

T

250

125

165

100

50

86

350

P

251

PASS

BALA ROGA

100

50

           

50

38

     

25

22

T

125

63

72

50

25

38

175

P

110

PASS

CHARAKA SAMHITA

100

56

                     

50

47

T

150

75

103

     

150

P

103

PASS

 

Percentage : 67.00

Result : FIRST CLASS

               

1200

 

804

 
 

In Words : Eight Hundred Four

                   
                                                     
 
 
     
     
 
 
 
     

College Address

Taranath Govt.Ayurvedic
Medical College
Dr.Rajkumar Road

Bellary

Karnataka
583101
India
08392-260273
08392261073
principaltgamc@gmail.com

Designed By Adya Technologies
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Please publish modules in offcanvas position.